CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024

05-04-2021
Kính thưa Quý vị cổ đông,
 
Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 22 Công ty VINALINK được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2021, sẽ bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024).
 
Vui lòng nhấn vào đây để xem thông báo chi tiết về nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT hướng dẫn hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử; thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ. 

Trân trọng, 

BTC ĐHĐCĐ