CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG TIN CẦN THIẾT VỀ C/O

08-08-2019Certificate of Origin (C/O) là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp để xác nhận hàng hóa do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường xuất khẩu theo quy tắc xuất xứ.

Các mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ

Có nhiều loại C/O. Để có thể được hưởng ưu đãi thuế quan thì người khai hải quan cần lựa chọn các form C/O phù hợp với từng lô hàng cụ thể (loại hàng gì, đi/ đến từ nước nào, ...). 

Hiện phổ biến có những loại sau đây:

 • C/O mẫu A (Mẫu C/O ưu đãi dùng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam)
 • CO form B (Mẫu C/O không ưu đãi dùng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam)
 • C/O mẫu D (các nước trong khối ASEAN)
 • C/O mẫu E (ASEAN - Trung Quốc). Chi tiết về CO mẫu E tại đây.
 • C/O form EAV (Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á – Âu)
 • C/O mẫu AK (ASEAN - Hàn Quốc), mẫu KV (Việt Nam - Hàn Quốc)
 • C/O mẫu AJ (ASEAN - Nhật Bản)
 • C/O mẫu VJ (Việt nam - Nhật Bản)
 • C/O mẫu AI (ASEAN - Ấn Độ)
 • C/O mẫu AANZ (ASEAN - Australia - New Zealand)
 • C/O mẫu VC (Việt Nam - Chile)
 • C/O mẫu S (Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia)

1. Form D (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng Việt Nam xuất khẩu sang các nước ASEAN có hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ATIGA): Mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BCT.

2. Form E (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng Việt Nam xuất khẩu sang ASEAN và Trung quốc có hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN -Trung Quốc): Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư 01/2011/TT-BCTthì:

– Kể từ ngày 01/3/2011, các lô hàng nhập khẩu vào Trung Quốc, Bru-nây, Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan muốn được hưởng ưu đãi của những nước này theo Hiệp định ACFTA phải sử dụng C/O Mẫu E mới theo quy định tại Thông tư 36/2010/TT-BCT (xem mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 36/2010/TT-BCT).

– Những lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Bru-nây, Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan có ngày hàng hóa đến cửa khẩu kể từ ngày 01/3/2011, nếu yêu cầu được hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA, phải sử dụng C/O Mẫu E mới theo quy định tại Thông tư 36/2010/TT-BCT (xem mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 36/2010/TT-BCT).

– Các lô hàng nhập khẩu từ Cam-pu-chia, Lào, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin được tiếp tục sử dụng C/O Mẫu E cũ theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM cho đến khi có quy định mới (xem mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM).

3. Form AK (Asean – Hàn Quốc): Mẫu tại Phụ lục VI-A ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT.

4. Form AJ (Asean – Nhật Bản): 

– Mẫu giấy chứng nhận xuất xử của ASEAN tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT.

– Mẫu giấy chứng nhận xuất xử của Nhật bản tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT.

5. Form AANZ (Asean – Úc – New Zealand): Mẫu tại Phụ lục V-A ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BCT.

6Form AI (Asean – Ấn Độ): Mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 15/2010/TT-BCT.

7. Form VJ (Việt Nam – Nhật Bản): Mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BCT.

8. Form VC (Việt Nam – Chi Lê): 

– Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa VC của Việt Nam (tại Phụ lục IV-A ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT);

– Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa VC của Chi Lê (tại Phụ lục IV-B ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT);

9. Form VK (Việt Nam – Hàn Quốc): 

– Mẫu C/O VK do Việt Nam cấp (tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 40/2015/TT-BCT);

– Mẫu C/O KV do Hàn Quốc cấp (tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 40/2015/TT-BCT);

10. Form EAV (Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu): Mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT.

11. Form S (Việt Nam – Lào): Mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 04/2010/TT-BCT.

12. Form X (Việt Nam – Campuchia): 

– C/O Mẫu X (tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 17/2011/TT-BCT), do Bộ Công Thương nước Việt Nam cấp cho hàng hóa có xuất xứ Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia.

– C/O Mẫu S (tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 17/2011/TT-BCT), do Bộ Thương mại Campuchia cấp cho hàng hóa có xuất xứ Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam.

Xin C/O ở đâu?

Nếu làm hàng xuất cần xin Giấy chứng nhận xuất xứ, bạn cũng cần biết đến cơ quan nào để làm thủ tục. 

Hiện nay, Bộ công thương có quyền cấp C/O. Bộ này ủy quyền cho một số cơ quan, tổ chức đảm nhận công việc này. Mỗi cơ quan được cấp một số loại C/O nhất định:

 • VCCI: cấp C/O form A, B…
 • Các Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương: cấp C/O form D, E, AK …
 • Các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền: cấp C/O form D, E, AK…
Nguồn tham khảo: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/