CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019

09-04-2019Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink kính gởi quý vị cổ đông Chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019. 

Vui lòng nhấn vào đây để xem tài liệu.