CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2109

24-04-2019
Ngày 23/04/2019, Công ty Vinalink đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
Quý cổ đông vui lòng xem Biên bản và Nghị quyết tại đây để biết các nội dung đã thực hiện và quyết nghị tại Đại hội 

Đại hội kỳ này đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019-2024. Sau Đại hội, HĐQT và BKS mới đã họp bầu các chức danh của HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. 

Công ty trân trọng thông báo danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 : 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Ông VŨ THẾ ĐỨC  - Chủ tịch 
2. Ông NGUYỄN NAM TIẾN - Phó Chủ tịch 
3. Ông VŨ QUỐC BẢO 
4. Ông NGUYỄN QUỐC HUY 
5. Ông TRƯƠNG MINH LONG 

BAN KIỂM SOÁT 

1. Bà PHAN PHƯƠNG TUYỂN - Trưởng Ban 
2. Bà LÊ THỊ NGỌC ANH 
3. Bả TRANG ANH XUÂN 
VINALINK