CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

CẬP NHẬT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

19-04-2019CẬP NHẬT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

HĐQT Công ty VINALINK kính gởi quý vị cổ đông Tài liệu cập nhật sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019. 

Vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Tài liệu cập nhật.